ÇALIK ENERJİ İNSAN HAKLARI POLİTİKASI

İnsan haklarına saygı, Çalık Enerji’nin sahip olduğu adalet, çeviklik, insan odaklılık, itibar, gönülden çalışmak, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik temel değerleri ile sahip olunan olan kurum kültürünün temel taşlarından biridir.

İnsan Hakları Politikası

İnsan haklarına saygı, Çalık Enerji’nin sahip olduğu adalet, çeviklik, insan odaklılık, itibar, gönülden çalışmak, sürdürülebilirlik ve yenilikçilik temel değerleri ile sahip olunan olan kurum kültürünün temel taşlarından biridir. “Çalık Enerji İnsan Hakları Politikası”na başta BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere, Uluslararası Çalışma Örgütü Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Birleşmiş Milletler İş Hayatı Ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri olmak üzere dünyada geniş kitlelerce kabul edilmiş ilkeler rehberlik etmektedir.

“Çalık Enerji İnsan Hakları Politikası” Çalık Enerji’nin çoğunluk hissesine sahip olduğu tüm iştiraklerinde geçerlidir. Politika, Çalık Holding Yönetim Kurulu ve Çalık Holding Etik Kurulu tarafından denetlenmektedir.

İnsan Haklarına Saygı

Çalık Enerji hukukun üstünlüğünü benimser, faaliyet göstermekte olduğu tüm coğrafyalarda insan haklarına uygun davranır;  tedarikçilerini ve iş ortaklarını da uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan evrensel insan hakları normlarına en üst düzeyde uygun davranmaya teşvik eder.

Toplum ve Paydaşlara Bağlılık

Çalık Enerji, faaliyet göstermekte olduğu coğrafyalarda yerel değerlere, örf ve adetlere ve yereldeki paydaşlarına değer verir ve saygı duyar. Gerçekleştirilmekte olan faaliyetlerin sağlayacağı katma değerin mümkün olan en üst seviyede olmasına özen gösterir.

Çalık Enerji, toplumla ve paydaşlarıyla şeffaf ve çift yönlü bir iletişim kurmayı hedefler. Faaliyet alanları dışında da yerelde oluşabilecek toplumsal ihtiyaçlara karşı hassas davranır ve yerel halkla iyi ilişkiler kurmaya özen gösterir.

Fırsat Eşitliği, Çeşitliliğe Saygı Duyma ve Ayrımcılıkla Mücadele

Çalık Enerji, çalışanlarına dürüst ve adil bir yaklaşım sunmayı, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlar. Bu yaklaşımın ve çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi için kurum çalışanları arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapmaz, yapılmasına müsaade etmez. Çeşitliliğe önem verir. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlar.

Sağlıklı ve Güvenli Çalışma

Çalık Enerji, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde, her bir çalışanının sağlık ve güvenliğini o ülkelerde üstlenilen işlerin önünde tutar. Fiziksel çalışma ortamı ve şartlarının tüm çalışanlar için sağlıklı ve güvenli olmasını sağlar. Risk tabanlı düşünce sistemine sahiptir, acil durum risklerini değerlendirir ve azaltmaya yönelik faaliyetler geliştirir. Çalışmalarını İSGÇ Yönetim Sistemi ile uyumlu olarak sürdürür, güvenli teçhizatlara yatırım yapar.

Zorla Çalıştırma, İnsan Ticareti ve Çocuk İşçiliğinin Ortadan Kaldırılması

Çalık Enerji yasadışı göçmen statüsünde olan, insan ticaretine konu olan veya çalışma izni olmayan yabancı uyruklu kişilerin istihdam edilmesine, yasadışı çocuk işçiliği ve borç esareti gibi zorla çalıştırma yöntemlerine ve çalışanlara diğer her türlü kötü muamele veya sömürücü davranışları içeren uygulamalara karşıdır.

Ücretler, Çalışma Saatleri ve Özlük Hakları

Çalık Enerji ücret politikasını sektöre ve yerel işgücü piyasasına göre yasal mevzuata uygun olarak rekabetçi bir şekilde oluşturur. Çalışma saatleri ve özlük haklarını düzenlerken sektör uygulamalarını ve yasal mevzuatı dikkate alır; çalışanlara yeteneklerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunar.

Etik Hattı ve Etik Kurulu

Çalık Enerji etik değerlere özen gösteren bir işveren olarak çalışanlarının ve paydaşların gizlilik içerisinde ve misilleme riski olmaksızın şüpheli durumları rapor edebileceği güvenli ve erişilebilir kanalları sağlar. Tüm çalışanlarının kolaylıkla ve isim belirtmeden kaygı ve şikâyetlerini bildirebileceği bir etik hattına sahiptir. Etik hattına yapılan tüm bildirimler gizli tutulur.

Uyum Görevlisi, etik hattına yapılan bildirimleri gizli bir şekilde inceler ve kurum kuralları veya değerlerinin ya da kanunların ihlal edilip edilmediğini belirleyerek gerekli aksiyonu alır.

Etik Kurul, Etik Kurallar çerçevesinde tespit edilen uygunsuzluklar veya etik hattına yapılan bildirimleri değerlendirir ve gerekli durumlarda tanımlanmış politika kapsamında disiplin cezaları verir.